Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Gió tháng giêng ở phố Tàu

Tác giả: Trần Tiến Dũng

Chợ Lớn
Chỉ là nơi mở cho tôi mọi cái Tết trẻ thơ
Và cắm cổ chạy theo tiếng cười của đồng xu lì xì
Chỉ là nơi tôi chọc phá mấy bà xẩm[*] đang thắp nhang cúi lạy mâm đồ cúng
Mọi con đường đều thẳng trong một ngày xuân bình thản
 
Xóm tôi ông Tàu lấy mười hai bà xẩm
Xóm tôi ánh sáng có màu da con vịt quay
Ai cũng có tuổi thơ để chơi chim và cá
Ai cũng có cùng tiếng than “ngộ mụ líu hà!”
Và ai cũng có con đường gãy để làm đồ chơi trên đường về với ông bà tiên tổ
 
Chợ Lớn có những con chó lùn liếm tay các a muối[**]
Những con chó đực vàng khè đái vào lưng các ông già đánh cờ
Bàn cờ có bốn chân trẻ con không mang dép
những đôi chân không thích chạy trốn loài chó
Rồi bà già cầm cán chổi đi tìm ông già
Tiếng khóc của người già nghe như tiếng chuông xe cà-rem
chạy trốn tình yêu chắp vá
 
Làm cách nào mà tôi biết tôi đang đội trên đầu bầu trời xuân Chợ Lớn
Chỉ là lúc tôi để cho cơn gió tháng giêng nhẹ hều giật mất màu tóc đen
Chỉ là lúc tôi khóc ò-í-e-o-í-è
Tôi khóc thương cho những mái đầu quanh tôi đã bạc
 
Mắt tôi hứng mỏi sắc tím tím hường hường
Tôi có thể chờ được ve vuốt bằng mùi bông thược dược Trung Hoa
Có thể chờ được nhìn thấy mình trở lại nhà
được chăn dắt trong vòng tay một thím xẩm
 
Hỡi ơi trăng vàng và mùi thức ăn chiên xào Chợ Lớn
Nơi chốn cứ nuôi hoài những gốc rễ căn và màu hoa ngô đồng viễn mộng.
 
 
_________________________

[*]Xẩm: Tiếng thường gọi đàn bà người Hoa

[**]A Muối: Tiếng thường gọi các cô gái người Hoa

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…