Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Thở theo nhịp điệu


Tác giả: Khánh Phương

Phố không đẩy mà trôi xe vận tải
thương binh ba bánh đi rất gấu không
giành đường nổi Mẹc bóng loáng biển số
NN và container mười sáu bánh khủng bố
 
Xe máy ngáng nhau là chuyện nhỏ bỏ
qua bên đường bất động một xe đạp
người thanh niên đứng bán lũ thỏ con
trong lồng buộc chặt sau xe đen trắng
 
Vàng nâu lang bọn thỏ hai con đề
mô trên nóc toa VIP gặm thản nhiên
rau ráu ông trời nhón giữa hai chân
trước phố thản nhiên trôi người thanh niên
 
Thản nhiên rút điện thoại di động màn
hình màu Sony Ericson 903I mở trò chơi
bất thần chớp nháy màn hình bom đạn
nổ chiu chíu người thanh niên bất động
 
Quần xắn móng lợn bất động còn các
trò chơi cực ly kỳ cứ tự động
nhảy từ level này sang level khác phụ
hồ những thành Cổ Loa chưa xây xong
 
Đã đổ đào vàng rubi kiếm cơm thượng
giới Alibaba đi tìm công chúa lại gặp
Lý Thông phải bùa phù thuỷ khát thèm
đế chế lạc bước rừng sâu quanh quẩn
 
Chợ người nhưng dù sao cũng là trò
chơi bỏ thôi miên chiếc điện thoại xuống
giắt túi quần xắn móng lợn người thanh
niên lùi lại tức khắc trùng điệp mọc
 
Lên rừng nhiều như lá những tín điều
đủ chủng loại chen lấn xô đẩy nhau
cắm rễ đàn thỏ đen trắng vàng nâu
lang bốc chạy tít tắp mù khơi bất
 
Chấp mọi tiếng gào khản giọng ngày hôm
sau lại thấy người thanh niên vẫn đứng
bất động bên đường cái lồng buộc trên
xe đạp mở ngỏ đợi đàn thỏ trở
 
Về phố không sơn mà đỏ không gõ
mà kêu không kều mà rụng chảy trong
những động mạch tôi không phải
máu mà là buồn và những dòng sông...
 

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…