Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2009

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

ANSI C - Hàm trả về struct

Trong C, đôi khi có những hàm mà giá trị trả về là một struct.
Để thực hiện điều này, trong thân hàm ta khai báo một biến có kiểu là struct cần trả về, và kết thúc hàm ta return biến đó.

Ví dụ:

typedef struct {
int a;
int b;
} return_struct;

return_struct test_function () {
return_struct temp;
return temp;
}

Tạo số ngẫu nhiên trong ANSI C

Trong ANSI-C, để tạo ra các số giả ngẫu nhiên ta cần kết hợp 2 hàm số int rand(void) và void srand (unsigned int seed). Hai hàm số này nằm trong thư viện stdlib.h.

Ví dụ:

#include
#include
#include

int main(void)
{
int i;

srand(time(NULL));

i = rand();

printf ("Your random number is %d\n", i);

printf ("This compiler can generate random numbers from 0 to %d\n", RAND_MAX);

return(0);
}

Nếu không có hàm srand(unsigned int seed), hàm rand() luôn trả về một kết quả như nhau mỗi khi chạy chương trình, dù kết quả đó là "ngẫu nhiên".

Các hệ thống triết học hiện đại

2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Là hệ thống triết học chủ đạo của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa duy vật biện chứng (Dialectical Materialism) xuất phát từ các công trình nghiên cứu của Karl Marx, phát triển rộng khắp thế giới, đặc biệt tại các nước Đông Âu và Á Âu. Trong suốt hơn một thế kỷ qua, chủ nghĩa duy vật biện chứng đã phát triển theo đường lối chính thống, đồng thời không ngừng được vun bồi qua kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của các Đảng Cộng Sản tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó phải kể đến phần đóng góp quan trọng của V.I. Lenin (1870-1924). Vị trí và vai trò của Chủ Nghĩa Cộng Sản đã được Marx và Engels đề ra, đặc biệt thể hiện rõ trong các tác phẩm bất hủ như Bộ Tư Bản và Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản.

Nhìn chung, các tư tưởng chính của Chủ Nghĩa Marx (Marxism) bao gồm: 1. Chủ nghĩa Duy vật Biện Chứng.
2. Đấu tranh giai cấp - xuất phát từ mối mâu thuẫn tất yếu giữa giới lao động và giới tư bản.
3. Chủ nghĩa Cộng Sản - công hữu hóa các phương tiện sản xu…

Các hệ thống triết học hiện đại

Tác giả: William S. Sahakan & Mabel. Sahakan- Thanh Chân dịch
Trích từ cuốn:
Tư tưởng các triết gia vĩ đại - NXB TP.HCM

1. Giới thiệu

Các triết gia thường xuyên bất đồng với nhau về vấn đề xác định trường phái triết học nào là chân xác và hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, bất đồng ý kiến là hiện tượng thường gặp ở mọi lãnh vực hoạt động của con người (thậm chí, bao gồm cả lãnh vực khoa học), nó không ảnh hưởng đến quá trình khám phá lẽ Chân - Thiện - Mỹ, mục tiêu mà Plato đặt ra cho giới triết gia. Hơn nữa, bất đồng ý kiến còn là yếu tố tích cực đối với sự tiến bộ về mặt tri thức. Nếu mọi người đều suy nghĩ như nhau, hẳn là quá trình phát triển trí năng và thể chất của nhân loại sẽ chậm đi, thậm chí sẽ ngừng lại. May mắn thay, trong thế kỷ vừa qua, một số lớn trường phái triết học khác nhau đã được thừa nhận rộng rãi, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội con người và tri thức nhân loại.

Trước khi thảo luận về các trường phái triết học ấy, chúng ta cần lưu ý đến một vài sự kiện. Trong cuộc …

Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thi

Cao Tổ đề kiếm nhập Hàm Dương,
Viêm viêm hồng nhật thăng phù tang.
Quang Vũ long hưng thành đại thống,
Kim ô phi thượng thiên trung ương.
Ai tai Hiến Đế thiệu hải vũ,
Hồng luân tây truỵ hàm trì bàng!
Hà Tiến vô mưu trung quý loạn,
Lương Châu Đổng Trác ký triều đường.
Vương Doãn định kế tru nghịch đảng,
Lý Thôi Quách Dĩ hứng đao thương.
Tứ phương đạo tặc như nghĩ tụ,
Lục hợp gian hùng giai ưng dương.
Tôn Kiên Tôn Sách khởi Giang Tả,
Viên Thiệu Viên Thuật hưng Hà Lương.
Lưu Yên phụ tử cư Ba Thục,
Lưu Biểu quân lữ truân Kinh Tương.
Trương Yên Trương Lỗ phách Nam Trịnh,
Mã Đằng Hàn Toại thủ Tây Lương.
Đào Khiêm Trương Tú Công Tôn Toản,
Các sính hùng tài chiêm nhất phương.
Tào Tháo chuyên quyền cư tướng phủ,
Lao lung anh tuấn dụng văn vũ.
Uy hiệp thiên tử lệnh chư hầu,
Tổng lĩnh mạo hưu trấn trung thổ.
Lâu Tang Huyền Đức bổn hoàng tôn,
Nghĩa kết Quan Trương nguyện phù chủ.
Đông tây bôn tẩu hận vô gia,
Tương quả binh vi tác ki lữ.
Nam Dương tam cố tình hà thâm,
Ngoạ Long nhất kiến phân hoàn vũ.
Tiên thủ Kinh Châu hậu t…