Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thi

Cao Tổ đề kiếm nhập Hàm Dương,
Viêm viêm hồng nhật thăng phù tang.
Quang Vũ long hưng thành đại thống,
Kim ô phi thượng thiên trung ương.
Ai tai Hiến Đế thiệu hải vũ,
Hồng luân tây truỵ hàm trì bàng!
Hà Tiến vô mưu trung quý loạn,
Lương Châu Đổng Trác ký triều đường.
Vương Doãn định kế tru nghịch đảng,
Lý Thôi Quách Dĩ hứng đao thương.
Tứ phương đạo tặc như nghĩ tụ,
Lục hợp gian hùng giai ưng dương.
Tôn Kiên Tôn Sách khởi Giang Tả,
Viên Thiệu Viên Thuật hưng Hà Lương.
Lưu Yên phụ tử cư Ba Thục,
Lưu Biểu quân lữ truân Kinh Tương.
Trương Yên Trương Lỗ phách Nam Trịnh,
Mã Đằng Hàn Toại thủ Tây Lương.
Đào Khiêm Trương Tú Công Tôn Toản,
Các sính hùng tài chiêm nhất phương.
Tào Tháo chuyên quyền cư tướng phủ,
Lao lung anh tuấn dụng văn vũ.
Uy hiệp thiên tử lệnh chư hầu,
Tổng lĩnh mạo hưu trấn trung thổ.
Lâu Tang Huyền Đức bổn hoàng tôn,
Nghĩa kết Quan Trương nguyện phù chủ.
Đông tây bôn tẩu hận vô gia,
Tương quả binh vi tác ki lữ.
Nam Dương tam cố tình hà thâm,
Ngoạ Long nhất kiến phân hoàn vũ.
Tiên thủ Kinh Châu hậu thủ Xuyên,
Bá nghiệp đồ vương tại thiên phủ.
Ô hô tam tái thệ thăng hà,
Bạch Đế thác cô kham thống sở!
Khổng Minh lục xuất Kì Sơn tiền,
Nguyện dĩ chỉ thủ tương thiên bổ.
Hà kì lịch sổ đáo thử chung,
Trường tinh bán dạ lạc san ổ!
Khương Duy độc bằng khí lực cao,
Cửu phạt Trung Nguyên không cù lao.
Chung Hội Đặng Ngải phân binh tiến,
Hán thất giang san tẫn chúc Tào.
Phi Duệ Phương Mao tài cập Hoán,
Tư Mã hựu tương thiên hạ giao.
Thu Thiện đài tiền vân vụ khởi,
Thạch đầu thành hạ vô ba đào.
Trần Lưu quy mệnh dữ an nhạc,
Vương hầu công tước tòng căn miêu.
Phân phân thế sự vô cùng tẫn,
Thiên sổ mang mang bất khả đào.
Đỉnh túc tam phân dĩ thành mộng,
Hậu nhân bằng điếu không lao tao.

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…