Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Độc diễn

Anh là một nghệ sĩ có tài , nhất là những lúc diễn một mình , tài của anh đã làm nhiều
người rơi nước mắt , nhất là phái đẹp .
Một ông già trồng cây gây rừng nuôi ong lấy mật, lại nuôi một đúa cháu ngoại tật nguyền . Dưới sự che chở của ông người bé nhỏ đáng thương ấy, sau này vẫn có ích . Ông
không nuôi ong tay áo .
Một người thợ trông Ga xép , công việc đơn điệu đến chán chưòng, nhưng cứ nghe tiếng
còi tàu là mắt ông lại sáng lên
Một hoạ sĩ có tài , giàu mà cô đơn , ông đã bán được nhiều tranh chân dung người đẹp .
Hai người phụ nữ xinh xắn , duyên dáng yêu vai diễn của ông và lấy ông làm chồng
Người thứ nhất theo ông về trong một đêm mưa và chia tay ông trong một đêm bão .
Người thứ hai được ông cứu trong công viên khi bị làm nhục và làm nhục ông khi ông
bị cắm sùng . Người này theo học nghề diễn ở một nước tiên tiến và quên luôn người nghệ
sĩ , làm cho mình yêu nghệ thuật .
Bây giờ ông ngồi nhỏ thó trong chiếc ghế Sa-Lông rộng , chiếc ghế ấy trong căn phòng
hẹp ngổn ngang dép mòn , nồi , ấm , bếp dầu ... và ba bức tường sách gáy bị gián nhấm ,
mạng nhện che ...
Nghệ thuật gọi người ta đến với tình yêu , để giữ được tình yêu lại có cái gì đó ngoài
nghệ thuật ...

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…