Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

thơ 48


có một bài thơ nhớ có lần soi gương ở nhà vẫn thấy bóng mình trong gương, nhưng khi đến nhà bạn Học Dạy Văn chơi và rủ bạn đi nhậu, thì bạn Học Dạy Văn không nhìn hay nghe thấy gì hết. Bài thơ đi về, nghĩ về cuộc đời với những lần gặp mặt, càng nghĩ càng buồn và làm thơ về tha nhân, về bản ngã rất hay. Những ý tưởng siêu hình về cái ta thấy vậy nhưng không phải vậy, ví như “đá nổi trên mặt nước...” hay “đá dạy ta mềm mỏng...”, thế giới đang tồn tại trong những dấu hỏi đầy nghi vấn của bài thơ. Nói chung bài thơ vẫn biết “đừng thấy đỏ mà tưởng chín” hay “đừng tưởng thấy được đùi là thấy được... vân vân”. Bài thơ ngồi uống rượu một mình (vì rủ bạn không được) với các ý tưởng không thể giải thích trong đầu, nhiều cái ở đâu đâu, không biết vì sao bài thơ lại bật ra...
khi bài thơ có dịp gặp lại bạn, bài thơ kể về những chuyện đó. Nhân tiện bài thơ nói lan man về sự chờ mong của chữ và những ẩn dụ mà bài thơ chưa kịp thể hiện
bạn bài thơ cười ôi trời vậy mà bữa đó tao tưởng mày đến mượn tiền
bạn và bài thơ cùng cười, rủ nhau ra quán nhậu, gọi một dĩa Chán Muốn Chết, uống một ly Y Như Mẫu (bữa đó quán có chương trình uống bia cào khuyến mãi, bài thơ cào trúng một móc chìa khóa Chơi Hổng Vô nữa, mang về)
sau đó, có mấy lần bài thơ nghe tiếng bạn gọi, nhưng nhìn quanh chẳng thấy dáng người, chỉ nghe tiếng vọng ơ ơi i âu ó, pha phất như hương hoa...

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…