Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Tinh truy Ngũ Trượng nguyên星墜五丈原
杜甫


長星昨夜墜前營,
訃報先生此日傾。
虎帳不聞施號令,
麟台谁顯著勳名。
空余門下三千客,
辜負胸中十万兵。
好看綠陰清晝里,
于今無复雅歌聲!

Phiên âm:
Tinh Trụy Ngũ Trượng Nguyên
Đỗ Phủ


Trường tinh tạc dạ trụy tiền doanh ,
Phó báo tiên sinh thử nhật khuynh .
Hổ trướng bất văn thi hiệu lệnh ,
Lân đài thùy hiển trước huân danh .
Không dư môn hạ tam thiên khách ,
Cô phụ hung trung thập vạn binh .
Hảo khán lục âm thanh trú lí ,
Vu kim vô phục nhã ca thanh !

Dịch thơ:
Sao rơi gò Ngũ Trượng
Đỗ Phủ


Đêm qua trước trại sa sao lớn,
Báo triệu tiên sinh vội lánh trần.
Hiệu lệnh ngừng ban nơi trướng Hổ,
Công ai chép tiếp chốn đài Lân?
Bơ vơ dưới cửa ba nghìn khách,
Đành uổng trong lòng chục vạn quân.
Lồng lộng trời xanh cây rợp tán,
Từ đây thôi bặt tiếng ca ngâm!

Comments

Sao sa cửa trại lúc đêm thanh
Nghe báo tiên sinh bỗng giật mình
Trướng hổ vắng nghe truyền hiệu lệnh
Đền lân luống để chữ công danh
Còn trơ dưới trướng ba nghìn khách
Uổng lại trong lòng mấy vạn binh
Hai biểu xuất sư còn để hận
Khiến người trông thấy lệ tràn khăn

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

Luật doanh nghiệp năm 2005 song ngữ Việt - Anh

Văn bản: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI, ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006.
Nguồn văn bản tiếng Anh: Bộ tư pháp


Định dạng: PDF
Song ngữ Việt - Anh.
Người biên tập: vinhdq.blogspot.com
Link download: http://adf.ly/6J3a9
Password: bloglangthang.tk