Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Cài đặt Apache, PHP và MySQL trong Ubuntu 8.10

Cài đặt bộ 3 thành phần này trong Ubuntu dễ hơn rất nhiều so với trong Windows, tất cả bạn cần làm là có một đường truyền Internet tương đối tốt.

Đầu tiên, cài đặt Apache:
Mở Terminal lên và gõ:
sudo apt-get install apache2
Có thể bạn sẽ phải nhập mật khẩu root, sau đó quá trình cài đặt sẽ diễn ra tự động, bạn chỉ phải ngồi chờ, và chọn Y nếu có câu hỏi.
Để kiểm tra Apache đã cài đặt thành công hay chưa, hãy mở trình duyệt lên và gõ:
http://localhost/
Nếu bạn thấy dòng chữ It works thì mọi việc đã suôn sẻ.

Tiếp theo là quá trình cài đặt PHP.
Vẫn trong cửa sổ Terminal, gõ:
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
Quá trình cài đặt diễn ra tương tự như cài đặt Apache, lưu ý ở đây là câu lệnh cài đặt PHP 5.
Quá trình cài đặt sẽ tắt mất Apache, bạn cần khởi động lại nó để chạy thử PHP - tất nhiên có thể để sau cũng được:
sudo /etc/init.d/apache2 restart
Để kiểm tra PHP cài đặt có thành công hay không, hãy tạo file test.php trong thư mục /var/www có nội dung:

Sau đó, mở trình duyệt lên, gõ http://localhost/test.php
Nếu hiện ra cửa sổ thông tin cài đặt, thì tức là bạn đã cài đặt thành công.

Tiếp theo, chúng ta tiến hành cài đặt MySQL - bạn nên chuẩn bị tinh thần kiên nhẫn, vì cài MySQL là lâu nhất trong các thành phần.
Trong cửa sổ Terminal, gõ:
sudo apt-get install mysql-server
Bạn sẽ được hỏi mật khẩu cho tài khoản root của mysql - đừng nhầm với tài khoản root của hệ thống nhé.
Sau khi cài đặt xong, bạn có thể mở file my.cnf nằm trong thư mục /etc/mysql, tìm dòng
bind-address = 127.0.0.1
và đổi thành IP của bạn để các máy khác có thể truy cập được.

Bạn có thể cài thêm PHPmyAdmin để quản lý database cho dễ:
sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin

Cuối cùng, mở file php.ini trong /etc/php5/apache2, tìm dòng:
; extension=mysql.so
xóa dấu ; ở đầu dòng (tức là bỏ đi dấu comment), trở thành:
extension=mysql.so

Bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt.

Ghi chú:
Vào tháng 10.2008, trên thế giới có hơn 90.000.000 máy chủ sử dụng Apache, chiếm hơn 50% lượng máy chủ trên toàn thế giới. Microsft IIS có hơn 60.000.000 máy sử dụng, trong khi Google có khoảng 10.000.000 máy.
Nguồn:
http://news.netcraft.com/archives/2008/10/29/october_2008_web_server_survey.html

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…