Skip to main content

First post using stackedit

Welcome to StackEdit! Hey! I’m your first Markdown document in StackEdit1. Don’t delete me, I’m very helpful! I can be recovered anyway in the Utils tab of the Settings dialog.
Documents StackEdit stores your documents in your browser, which means all your documents are automatically saved locally and are accessible offline!
Note:
StackEdit is accessible offline after the application has been loaded for the first time.Your local documents are not shared between different browsers or computers.Clearing your browser’s data may delete all your local documents! Make sure your documents are synchronized with Google Drive or Dropbox (check out the Synchronization section). Create a document The document panel is accessible using the button in the navigation bar. You can create a new document by clicking New document in the document panel.
Switch to another document All your local documents are listed in the document panel. You can switch from one to another by clicking a document in the li…

Làm thế nào để thêm trang blogspot của bạn vào Google sitemap

Đương nhiên khi tạo ra 1 blog, và đặt ở chế độ public, thì bạn muốn mọi người có thể đọc nó. Một cách tiếp cận đơn giản nhất chính là qua Google.
Nếu bạn không chủ động thêm blog của bạn vào cơ sở dữ liệu của Google, thì thậm chí tới vài năm sau Google cũng không index trang blog của bạn.
Để thêm trang web của bạn vào CSDL của Google, bạn hãy làm theo các bước sau:

1/Google Sitemaps là gì?
Google Sitemaps là một tiện ích trong webmaster tool được phát triển bởi Google với mục đích cung cấp một cách thức đơn giản cho người dùng có thể mô tả cấu trúc website của mình nhằm tối ưu hóa Google search, giúp cho các spiders của Google dễ dàng hơn trong việc đọc thông tin và đánh chỉ mục cho website của bạn. Việc này sẽ giúp cho web của bạn có khả năng xuất hiện cao hơn trong các kết quả được trả về từ các kết quả tìm kiếm của Google. Nghĩa là bạn sẽ có nhiều visitors hơn đến thăm website của mình.

2/Add blog của bạn vào Google sitemaps

- Đăng nhập vào google sitemaps: Nhấn vào đây
Nếu chưa có google account thì bạn cần phải đăng ký 1 account với google

-Sau khi đăng nhập vào Dashboard, nhập URL blog mà bạn muốn add vào google sitemaps(1), sau đó nhấn "Add Site"(2)-Nhấn Verify để xác nhận đó là blog của bạn(3)


-Tại mục "Choose verification method" chọn "Add a meta tag"(3a), sau đó copy đoạn code mà google cung cấp(3b)
-Login vào Blogger bằng 1 khung cửa sổ mới( Đừng tắt khung cửa sổ đang làm việc nhé, vì lát nữa bạn còn phải nhấn nút "Verify"). Chọn thẻ "Template"--->"Edit HTML" và paste đoan code mà google cung cấp vào ngay dưới thẻ head. (Xem hình bên dưới)

Nhấn Save Tamplate để lưu lại.

-Quay trở lại Google sitemaps, nhấn "Verify" để hoàn tất công việc còn dang dỡ. Bạn đã hoàn tất thủ tục xác nhận chủ sở hữu blog mà bạn đăng ký.

-Trở lại Dashboard của google sitemaps. Nhấn "Add" để add sitemap cho blog của bạn(4). Ở Khung "Choose Type" bạn chon "Add General Sitemap"(5)


Paste đoạn code atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=100 vào khung phía dưới(6). Nghĩa là URL sitemaps của bạn là: http://yourblogurl.blogspot.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=100

Nhấn Add General Web Sitemap để hoàn tất. Xong, bạn đã hoàn tất thủ tục để google đánh chỉ mục(index) các entry cho blog của bạn rồi đó.

(Note: bạn có thể thay
atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=100

bằng
rss.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=100
Cả hai cái đều có tác dụng như nhau)

Note:
Hầu hết các bạn khi add sitemap cho blog của mình đều chỉ thêm vào atom.xml hoặc rss.xml tại bước 6(http://yourblogurl.blogspot.com/atom.xml hoặc http://yourblogurl.blogspot.com/rss.xml) Điều này sẽ dẫn đến 2 hệ quả

1. Google gặp khó khăn trong việc index blog của bạn nếu bạn dùng feed redirection (các bạn dùng feedburner hay gặp lỗi khi index bog của mình vì URL của các entry bị chuyển hướng sang feedburner) --->Thêm vào ?redirect=false phía sau atom.xml sẽ ngăn việc feed của bạn bị chuyển hướng khi google index các entry trong blog của bạn.

2. Số entry tối đa mà google mặc định cho feed chỉ là 25 post mới nhất. Như vậy Google chỉ lưu lại 25 entries mới nhất của bạn trong sitemap của nó---> Bạn cần phải thay đổi mặc định này bằng đoạn code &start-index=1&max-results=100 . Đoạn code này báo cho google biết nó cần index blog của bạn với 100 posts mới nhất. Nếu blog của bạn nhiều hơn 100 posts? Bạn cần phải add thêm 1 sitemap với đoạn code:

atom.xml?redirect=false&start-index=101&max-results=100

Bạn để ý số 101 nhé, nó báo cho google biết là cần index 100 entries trong blog của bạn, bắt đầu từ entry số 101. Nếu bạn có nhiều hơn 200 post thì bạn lại phải add thêm 1 sitemap nữa:

atom.xml?redirect=false&start-index=201&max-results=100

Cứ tiếp tục như thế v.v...

Comments

Popular posts from this blog

Installing tensorflow on Mac OS 10.11

Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) is the open source deep learning library from Google (http://www.wired.com/2015/11/google-open-sources-its-artificial-intelligence-engine/).

Installing Tensorflow is not easy on Mac if you follow exactly the installation instruction on the homepage. I have no idea why. I have error then error while trying to install Tensorflow with pip, with virtualenv, or even with Docker.

However, with Anaconda (https://www.continuum.io/downloads), it will be easy. The trick is you should download the wheel file and install it offline other than retrieving it online as suggested by Tensorflow homepage.

So, with anaconda for python2 installed, I did:

# create a new environment with sklearn installed, up to you
# if you want a pure Python, replace scikit-learn by python
conda create -n tensorflow scikit-learn

# activate the new environment
source activate tensorflow

# download the wheel file

curl https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.6.0-py2-none-…

How to use diffent keyboard than English in Ubuntu Server 14.04 (or 14.10) with Gnome Core

Even in my laptop, I still use Ubuntu Server because it seems more stable than Ubuntu Desktop.

At the first time of using Ubuntu Server, you may have some issues, especially if you are not familiar with Linux command, because there is no GUI in Ubuntu Server by default.

There are some ways to install GUI to Ubuntu Server.

I am choosing Gnome Core.

To install Gnome Core:

sudo apt-get install xorg gnome-core gnome-system-tools gnome-app-install
If you have used Ubuntu Desktop before (with Unity), you may find something different in Gnome Core.

1. The notification bar now in on the bottom but not top.
 To see the notification bar, move your mouse to the bottom of the screen.

2. There is no Text Entry anymore, so if you are not native English speaker like me and want to install another typing application such as ibus to type in your own language, it may be pain.

In Gnome Core, to configure your typing, press Windows button (if there is this key in your keyboard), or click to Activities at…